Spory gospodarcze – pomoc prawnika, kancelarii prawniczej, radcy prawnego

Z racji na złożoność prawa gospodarczego w Polsce spory gospodarcze są jego normalną częścią. Bardzo często dochodzi do sytuacji między różnymi podmiotami gospodarczymi, w których rozstrzygnięciu potrzebna może być pomoc prawnika, kancelarii prawnej bądź radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie gospodarczym.

Na Legavi bez problemu znajdziesz kompleksową pomoc prawną, która pomoże ci rozwiązać jakiekolwiek spory gospodarcze, łącznie z tymi z zakresu umów handlowych, współpracy międzynarodowej czy windykacji należności. Eksperci których znajdziesz na Legavi to doświadczeni prawnicy oraz radcy specjalizujący się w dziedzinie prawa gospodarczego, którzy potrafią szybko zlokalizować źródło problemu i zaproponować optymalne dla klienta rozwiązania.

Spory gospodarcze – co to?

Spory gospodarcze mają charakter konfliktów pomiędzy różnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Są to sytuacje, w których dwie lub więcej stron dysputuje na temat różnorodnych spraw związanych z ich działalnością gospodarczą.

Spory gospodarcze są bardzo złożonym zagadnieniem, i składa się na nie wiele różnych elementów. Mogą one dotyczyć na przykład takich kwestii jak:

  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: np. gdy jedna ze stron nie dostarcza zamówionego towaru lub usługi, lub gdy dostarczony towar lub usługa jest wadliwa.
  • Zapłata: np. gdy jedna ze stron nie płaci za fakturę w terminie.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza: np. gdy jedna ze stron ponosi szkodę na skuteczności działań drugiej strony.
  • Własność intelektualna: np. gdy jedna ze stron narusza prawa autorskie lub patentowe drugiej strony.
  • Konkurencja nieuczciwa: np. gdy jedna ze stron stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe, aby uzyskać przewagę nad konkurencją.

Jak rozwiązuje się spory gospodarcze?

Spory gospodarcze mogą być związane z różnymi kwestiami. Ze względu na ich różnorodność istnieje kilka sposobów, w przypadku których da się je zażegnać.

Jednym z nich jest negocjacja, która jest kluczowa w zakresie sporów gospodarczych. Strony mogą samodzielnie próbować dojść do porozumienia, ale jeżeli jej nie złożono, także posiłkowo lub solidarnie mogą skorzystać z pomocy mediatora. Mediator to osoba neutralna, która ma za zadanie ułatwić stronom dojście do porozumienia. Jeśli strona przyczyniła się w jakikolwiek sposób do powstania sporu, a następnie uchyliła się od udziału w jego rozwiązaniu, chyba że strona wykaże lub strona uprawdopodobni, że z mocy prawa lub z innych przyczyn od niej niezależnych nie mogła uczestniczyć w postępowaniu, może to wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie.

W zakresie działań wymiaru sprawiedliwości i zadań sądów leży także arbitraż. Strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie arbitra, który wyda wiążący wyrok. W postępowaniu arbitrażowym dotyczącym całości lub części sytuacji wcześniejszej lub z nią powiązanej, w zakresie wnoszenia powództwa lub precyzyjnego sformułowania roszczeń w ramach prawa lub warunków w sprawach gospodarczych, sąd nie dopuści do przedstawienia przez stronę twierdzeń oraz dowodów, na które powinna ona powołać się najpóźniej w odpowiedzi na pozew. W konsekwencji, także roszczenia zastępujące lub pełniące funkcję podstawowej będą rozpatrywane.

Postępowanie sądowe jest jeszcze innym sposobem rozwiązywania sporów gospodarczych. Niejednokrotnie sprawy gospodarcze są wynikiem nieporozumień bądź zaniedbań, które nie zawsze da się rozwiązać drogą negocjacji, mediacji czy arbitrażu. W takim przypadku, strony mogą wnieść sprawę do sądu powszechnego.

Rola adwokata i radcy prawnego w sporach gospodarczych

Adwokat jak i radca prawny może odgrywać kluczową rolę w sprawach dotyczących prawa gospodarczego. Może on pomóc przedsiębiorcom na różnych etapach ich działalności, począwszy od założenia firmy, aż po jej likwidację. Również w przypadku sporów gospodarczych pomoc adwokata którego specjalizacją jest prawo gospodarcze może okazać się nieoceniona. Adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym może pomóc w sytuacjach sporów gospodarczych na każdym kroku, oferując swoją pomoc przy analizie sporu, przygotowaniu strategii postępowania, czy nawet prowadzeniu negocjacji z drugą stroną.