Wypadki w miejscu pracy zdarzają się częściej, niż chcieliby to przyznać pracodawcy. Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z głównych zadań każdego właściciela firmy. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć wiele konsekwencji prawnych, oraz, w najgorszym przypadku, doprowadzić do tragedii. Wtedy konieczne jest zebranie odpowiedniego zespołu i sporządzenie protokołu powypadkowego, który szczegółowo udokumentuje zdarzenie. Ale co dokładnie się na niego składa?

Czym właściwie jest protokół powypadkowy?

Jak już wspomniano, wypadek przy pracy pociąga za sobą szereg obowiązków prawnych i proceduralnych. Należą do nich m.in. udzielenie pierwszej pomocy i zabezpieczenie miejsca wypadku, ale także powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia tego dokumentu, wyjaśnijmy, co dokładnie określa się mianem wypadku przy pracy.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wiele osób nie jest pewnych, czy uległo wypadkowi przy pracy. Często pracownicy nie są nawet świadomi, że pracodawca jest odpowiedzialny za zdarzenie i że musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego ważne jest, aby znać pojęcie wypadku przy pracy, które zostało sformułowane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nią jest to „(…) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione, aby to pracodawca, a nie pracownik, ponosił odpowiedzialność za zdarzenie. Jeśli masz wątpliwości, czy uległeś wypadkowi przy pracy, skontaktuj się z jednym z prawników Legavi i opisz zaistniałe okoliczności. Tylko profesjonalna porada prawna zapewni Ci najlepsze możliwe wyjście z trudnej sytuacji.

Czym zajmuje się zespół powypadkowy?

Jeżeli pracodawca zostanie powiadomiony o zaistnieniu wypadku w jego przedsiębiorstwie, ma obowiązek powołać dwuosobowy zespół powypadkowy. W jego skład wchodzą pracownicy odpowiedzialni za kwestie BHP lub społeczny inspektor pracy, jeśli w miejscu pracy nie ma specjalnie wyznaczonego stanowiska. Funkcję tę może również pełnić sam pracodawca lub specjalista spoza zakładu pracy.

Zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zawarcie ich w protokole powypadkowym, który musi zostać złożony nie później niż 14 dni od zdarzenia.

Jak wygląda sporządzenie protokołu powypadkowego?

Protokół powypadkowy jest oficjalnym dokumentem służącym do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jako taki musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie elementy musi zawierać protokół powypadkowy?

W treści protokołu powypadkowego muszą zostać zawarte istotne elementy, do których należą:

  • dane pracodawcy
  • skład zespołu powypadkowego
  • osoby poszkodowane w wypadku przy pracy
  • osoby zgłaszające wypadek przy pracy
  • określenie okoliczności wypadku
  • określenie czy doszło do zaniedbań ze strony pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika
  • określenie czy poszkodowany był wstanie nietrzeźwości w momencie zdarzenia
  • określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy oraz uzasadnienie
  • skutki wypadku przy pracy
  • środki profilaktyczne

Czym są środki profilaktyczne?

Środki profilaktyczne są obowiązkową częścią protokołu, aby wykazać, że pracodawca wyciągnął wnioski z incydentu i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że podobny incydent nie powtórzy się w przyszłości. Mają być bezpośrednią odpowiedzią na przyczyny wypadku i mogą polegać np. na dodatkowym przeszkoleniu personelu albo poprawie warunków pracy.

Co po sporządzeniu protokołu powypadkowego?

Raport powypadkowy jest podstawą do złożenia przez pracownika wniosku o przyznanie odszkodowania do ZUS lub ubezpieczyciela. Treść protokołu jest ostatecznie zatwierdzana przez pracodawcę, ale poszkodowany pracownik ma prawo wnieść do niego poprawki i uwagi. Z tego powodu zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać go z dokumentem po zakończeniu swojej pracy. W przypadku wypadku śmiertelnego, protokół powypadkowy musi zostać przedstawiony rodzinie zmarłego.

Termin przesłania protokołu do zakładu ubezpieczeń społecznych wynosi 14 dni od poinformowania inspektora pracy o zdarzeniu. Zarówno pracodawca, jak i poszkodowany pracownik są odpowiedzialni za dopilnowanie tego. Ponieważ dokument musi zostać przekazany wielu osobom, zaleca się przygotowanie go w kilku egzemplarzach.

Podsumowując

Protokół powypadkowy jest kluczowym elementem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Bez prawidłowo sporządzonego dokumentu pracownik nie może ubiegać się o odszkodowanie ani pociągnąć pracodawcy do odpowiedzialności. Znajomość prawa pracy jest w takiej sytuacji kluczowa i może przesądzić o wyniku sporu. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi w miejscu pracy i masz wątpliwości, czy pracodawca postąpił w tej sytuacji właściwie, koniecznie skontaktuj się z jednym z prawników Legavi i opisz swoją sytuację. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkiem każdego miejsca pracy, a ich nieprzestrzeganie powinno wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Comments are disabled.